Telerau gwasanaeth

Telerau Gwasanaeth

DIOGELWCH CYFREITHIOL

Trwy ddefnyddio ein gwefan ac archebu ein cynnyrch rydych chi'n cytuno i'r telerau canlynol

Rhaid i chi fod dros 18 oed

Ni ddylid defnyddio ein cynnyrch mewn unrhyw dreialon dynol yn y DU o dan unrhyw amgylchiadau heb awdurdodiad y Swyddfa Gartref nac MHRA. Nid ydynt yn Gynhyrchion Meddyginiaethol Ymchwiliol.

Gwerthir ein cynhyrchion SARMS yn llym at ddibenion ymchwil yn unig.

Mae'r holl gynhyrchion sy'n cael eu hysbysebu, eu gwerthu neu eu crybwyll fel arall ar y wefan hon CEMEGAU LLAFUR YMCHWIL

 

TELERAU CYFFREDINOL AC AMODAU CYTUNDEB DEFNYDDIO: RHAID i BOB cwsmer fod yn 18 oed o leiaf i brynu ein cynnyrch.

DARLLENWCH AC ADOLYGU'R TELERAU AC AMODAU CANLYNOL DEFNYDDIO YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R SAFLE GWE HON A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL.

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'r Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio. Os na chytunwch, gadewch a diystyru'r wybodaeth a gynhwysir yma.

www.sarmsstore.co.uk yn cadw'r hawl i newid y Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, ar unrhyw adeg heb roi rhybudd i chi ymlaen llaw. Yn unol â hynny, dylech bob amser adolygu'r dudalen hon cyn defnyddio'r Wefan hon a / neu wasanaethau er mwyn sicrhau eich bod yn deall y telerau y caniateir mynediad iddynt oddi tanynt.

Eich defnydd o'n gwefan oni nodir yn wahanol, rheolir eich defnydd o'r wefan hon gan y Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd y wefan, a ymgorfforir yma gan y cyfeirnod hwn. Wrth ddefnyddio'r wefan hon, cewch eich gwahardd rhag addasu, dosbarthu, trosglwyddo, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu, trosglwyddo neu werthu unrhyw wybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau a geir neu a welir ar y wefan hon. Fodd bynnag, gallwch arddangos, lawrlwytho neu argraffu copïau caled o unrhyw ddeunydd sydd wedi'i gynnwys ar y wefan hon at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun cyn belled nad ydych yn addasu'r cynnwys neu'n dileu unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hysbysiad perchnogol arall. Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o'r wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol.

Er ei bod yn ddefnyddiol, ni ddylid defnyddio gwybodaeth y mae'r wefan hon yn ei darparu yn lle cyngor eich cynghorydd eich hun. Ni fwriedir i'r wybodaeth sydd ar gael o'r wefan hon gael ei defnyddio i wneud diagnosis o unrhyw gyflwr meddygol neu afiechyd. Gwerthir cynhyrchion ar y wefan hon at ddibenion ymchwil yn unig. www.sarmsstore.co.uk yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau neu wallau argraffyddol yn y wybodaeth a bostir ar y wefan hon, ac ni fydd yn atebol am wallau o'r fath. Gellir newid neu ddiweddaru gwybodaeth heb rybudd ac mae prisiau ac argaeledd nwyddau a gwasanaethau yn destun newid heb rybudd.

NID YN CYNNIG UNRHYW GYNGOR.

Mae'r cynnwys at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni fwriedir iddo ddarparu cyngor penodol i chi, ac ni ddylid dibynnu arno yn hynny o beth. Ni ddylech weithredu na dibynnu ar y cynnwys heb ofyn am gyngor gweithiwr proffesiynol.
MAE CYNHYRCHION A WERTHIR AR Y WEFAN HON AR GYFER DIBENION YMCHWIL YN UNIG.

INDEMNITY.

Rydych chi trwy hyn yn cytuno i indemnio a dal www.sarmsstore.co.uk, a'n his-gwmnïau, cysylltiedigion, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, cyd-frandwyr, partneriaid a gweithwyr yn ddiniwed o unrhyw hawliad neu alw, gan gynnwys ffioedd atwrnai rhesymol a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd neu sy'n deillio o'ch defnydd o'r cynnwys ar y wefan hon. , neu unrhyw gynnwys rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio, neu ei drosglwyddo trwy'r wefan hon, eich defnydd o'r wefan hon, eich cysylltiad â'r wefan hon, eich tramgwydd o'r Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn, neu eich tramgwydd o unrhyw hawliau rhywun arall.

CYSYLLTIADAU / MEDDALWEDD.

Mae cysylltiadau o neu i wefannau y tu allan i'r wefan hon i fod er hwylustod yn unig. www.sarmsstore.co.uk nid yw'n adolygu, cymeradwyo, cymeradwyo na rheoli, ac nid yw'n gyfrifol am unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon neu â hi, cynnwys y gwefannau hynny, y trydydd partïon a enwir ynddo, na'u cynhyrchion neu wasanaethau. Eich risg chi yn unig yw cysylltu ag unrhyw safle arall www.sarmsstore.co.uk ni fydd yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw iawndal mewn cysylltiad â chysylltu. www.sarmsstore.co.uk ac yn gwadu pob gwarant, yn fynegol ac ymhlyg ynghylch cywirdeb, dilysrwydd a chyfreithlondeb unrhyw ddeunyddiau neu wybodaeth a geir ar y gwefannau hynny. Mae dolenni i wefannau meddalwedd y gellir eu lawrlwytho er hwylustod yn unig ac www.sarmsstore.co.uk ddim yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw anawsterau neu ganlyniadau sy'n gysylltiedig â lawrlwytho'r meddalwedd. Mae defnyddio unrhyw feddalwedd sydd wedi'i lawrlwytho yn cael ei lywodraethu gan delerau'r cytundeb trwydded, os o gwbl, sy'n cyd-fynd â'r feddalwedd neu'n cael ei darparu.

AR GAEL EIN SAFLE GWE

Mae'r wefan hon ar gael yn gyffredinol i ddefnyddwyr Pedwar ar hugain (24) awr y dydd, Saith (7) diwrnod yr wythnos, Three Hundred Sixty-five (365) diwrnod y flwyddyn. Fodd bynnag, www.sarmsstore.co.uk yn cadw'r hawl i sicrhau nad yw ein gwefan ar gael ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, ac am unrhyw hyd o amser. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n cytuno hynny www.sarmsstore.co.uk ni fydd yn atebol am unrhyw ddifrod sy'n deillio o unrhyw ymyrraeth, ataliad neu derfyniad o'r wefan hon a / neu sy'n gysylltiedig â hi, a / neu'r gwasanaethau neu'r cynhyrchion sydd ynddo. Ar ôl derbyn y telerau ac amodau defnyddio hyn www.sarmsstore.co.uk yn eich awdurdodi i weld y Cynnwys ar y wefan at eich defnydd personol yn unig. Mae'r deunydd ar y wefan wedi'i fwriadu ar gyfer unigolion sy'n ymholi yn unig www.sarmsstore.co.uk cynhyrchion neu wasanaethau. Os nad ydych yn cyrchu'r wefan at ddibenion o'r fath, gallwch nawr ddefnyddio'r wefan. Er sicrwydd, gwaharddir defnyddio pobl nad ydynt yn unigolion neu asiantau, atwrneiod neu gynrychiolwyr pobl nad ydynt yn unigolion.

GWYBODAETH YDYCH YN DARPARU.

www.sarmsstore.co.uk neu mae ein casgliad a / neu ddefnydd o unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ddefnyddio neu ymweld â'r wefan hon yn cael ei lywodraethu gan y www.sarmsstore.co.uk Polisi Preifatrwydd a Chytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n rhoi'r hawliau sydd ynddo. Wrth ddefnyddio'r wefan hon ni chewch uwchlwytho, dosbarthu na chyhoeddi fel arall ar y wefan hon unrhyw wybodaeth y gellir ei hystyried yn anweddus, difenwol, enllibus, bygythiol, ymosodol, anghyfreithlon, goresgyniad o hawliau preifatrwydd neu fel arall yn wrthwynebus neu a allai fod yn gyfystyr neu'n annog torri. o unrhyw gyfraith. Ac eithrio'r wybodaeth honno y gellir ei hadnabod yn unigol a gesglir gennych yn unol â'n Polisi Preifatrwydd, bydd yr holl sylwadau, sylwadau, awgrymiadau, syniadau neu wybodaeth arall a gyfathrebir yn dod yn eiddo unigryw i www.sarmsstore.co.uk ac rydych chi'n caniatáu i www.sarmsstore.co.uk trwydded ddi-freindal, gwastadol, anadferadwy, fyd-eang, anghynhwysol i ddefnyddio neu atgynhyrchu'r un peth. www.sarmsstore.co.uk yn rhydd i gopïo, datgelu, dosbarthu neu ddadansoddi unrhyw wybodaeth o'r fath at unrhyw bwrpas a phob pwrpas ac nid oes rheidrwydd arnynt mewn unrhyw ffordd i'ch digolledu am unrhyw wybodaeth o'r fath.

YMWADIAD RHYBUDDION.

www.sarmsstore.co.uk yn darparu cynnwys ar y wefan hon fel gwasanaeth i chi, ein cwsmer. Ni all ac nid yw'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau am gynhyrchion a werthir. Efallai na fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth sy'n berthnasol i'ch amgylchiadau personol neu'ch defnydd o gynhyrchion a werthir. Cynnwys y wefan hon, gweinydd y wefan sy'n sicrhau ei bod ar gael, a'r gwasanaethau a'r cynhyrchion www.sarmsstore.co.uk yn darparu ar y wefan hon, yn cael eu darparu ar sail “fel y mae” ac “fel sydd ar gael” heb warant o unrhyw fath, boed yn benodol, ymhlyg neu'n statudol. www.sarmsstore.co.uk yn gwadu atebolrwydd yn benodol am fethiannau technegol (gan gynnwys methiannau caledwedd neu feddalwedd), trosglwyddiadau cyfrifiadurol anghyflawn, wedi'u sgramblo neu wedi'u gohirio, a / neu anghywirdebau technegol, yn ogystal â mynediad heb awdurdod i drosglwyddiadau defnyddwyr gan drydydd partïon. Ymhellach, www.sarmsstore.co.uk nad yw'n cynrychioli nac yn gwarantu na fydd unrhyw firysau nac eiddo halogedig neu ddinistriol eraill yn cael eu trosglwyddo, nac na fydd unrhyw ddifrod yn digwydd i'ch system gyfrifiadurol. Chi sy'n llwyr gyfrifol am amddiffyn a gwneud copi wrth gefn digonol o ddata a / neu offer ac i gymryd pob rhagofal i sganio am firysau cyfrifiadurol neu eiddo dinistriol eraill. Trwy eich defnydd o'r wefan hon, rydych yn cydnabod bod defnydd o'r fath ar eich risg chi yn unig, gan gynnwys cyfrifoldeb am yr holl gostau sy'n gysylltiedig â gwasanaethu neu atgyweirio unrhyw offer rydych chi'n ei ddefnyddio mewn cysylltiad â'r wefan hon. I'r graddau llawn na chaiff ei atal gan y gyfraith berthnasol www.sarmsstore.co.uk, mae eu cynghorwyr meddygol, cyflenwyr, ymgynghorwyr, cyfarwyddwyr a gweithwyr yn gwadu ac yn eithrio pob gwarant mewn perthynas â'r holl gynnwys, yn fynegol, ymhlyg neu'n statudol. Mae'r ymwadiad hwn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, unrhyw warantau na masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, a pheidio â thorri'r gyfraith. www.sarmsstore.co.uk nid yw'n gwarantu bod y cynnwys yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. www.sarmsstore.co.uk nid yw'n gwarantu y bydd y wefan hon yn gweithredu heb gamgymeriad, y bydd diffygion yn cael eu cywiro neu fod y wefan hon neu weinydd y wefan sy'n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill. Gall cynnwys prisiau ac argaeledd, yn ogystal â chynnwys arall a gynhwysir ar y wefan hon neu sy'n hygyrch ohoni, newid heb rybudd. rydych yn cydnabod ac yn cytuno Cyn defnyddio unrhyw gynnyrch dylech gadarnhau unrhyw wybodaeth sydd o bwys i chi ar becynnu'r cynnyrch. Rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb am y cywirdeb,

Cyn defnyddio unrhyw gynnyrch dylech gadarnhau unrhyw wybodaeth sydd o bwys i chi ar becynnu'r cynnyrch. Rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb am gywirdeb, priodoldeb a chyfreithlondeb unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei darparu www.sarmsstore.co.uk. fel ystyriaeth rannol ar gyfer eich mynediad i'r wefan hon a'ch defnydd o'i chynnwys, rydych yn cytuno hynny www.sarmsstore.co.uk ddim yn atebol i chi mewn unrhyw fodd o gwbl am benderfyniadau y gallwch eu gwneud na'ch gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd wrth ddibynnu ar y cynnwys. rydych hefyd yn cytuno bod atebolrwydd cyfanredol www.sarmsstore.co.uk yn deillio o'ch defnydd a'ch mynediad neu'n gysylltiedig ag ef waeth beth yw'r math o weithred neu hawliad (er enghraifft, contract, gwarant, camwedd, esgeulustod, atebolrwydd caeth, camymddwyn proffesiynol, twyll, neu seiliau eraill ar gyfer hawliadau), wedi'i gyfyngu i'r pris prynu. o unrhyw eitemau y gwnaethoch chi eu prynu www.sarmsstore.co.uk yn y trafodiad cymwys.www.sarmsstore.co.uk ni fydd yn atebol mewn unrhyw achos am unrhyw iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig, cysylltiedig, canlyniadol neu gosbol hyd yn oed os www.sarmsstore.co.uk wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal o'r fath. Mae hwn yn gyfyngiad cynhwysfawr ar atebolrwydd sy'n berthnasol i bob colled ac iawndal o unrhyw fath. Os ydych chi'n anfodlon â'r wefan hon neu ei chynnwys (gan gynnwys telerau defnyddio), eich unig ateb unigryw yw rhoi'r gorau i ddefnyddio'r wefan hon. Oherwydd nad yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio neu gyfyngu atebolrwydd am iawndal cysylltiedig neu ganlyniadol, efallai na fydd cyfyngiad o'r fath yn berthnasol i chi.

BOD Y CYNHYRCHION RYDYM YN EU CYNNWYS AM DDEFNYDD YMCHWIL LLAFUR YN UNIG.

Wrth brynu unrhyw un o'r eitemau hyn, mae'r cwsmer yn cydnabod bod risgiau ynghlwm â ​​bwyta neu ddosbarthu'r cynhyrchion hyn. NID bwriedir i'r cemegau hyn gael eu defnyddio fel ychwanegion bwyd, cyffuriau, colur, cemegau cartref neu gymwysiadau amhriodol eraill. Nid yw rhestru deunydd ar y wefan hon yn gyfystyr â thrwydded i'w ddefnyddio wrth dorri unrhyw batent. Dim ond gweithwyr proffesiynol cymwys sydd wedi'u hyfforddi'n iawn fydd yn trin yr holl gynhyrchion. Mae pob cwsmer yn cynrychioli ac yn gwarantu, trwy eu hadolygiad a'u hastudiaeth eu hunain, eu bod yn gwbl ymwybodol ac yn wybodus am y canlynol: Rheoliadau'r llywodraeth ynghylch defnyddio ac amlygiad i'r holl gynhyrchion. Y peryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â thrin y cynhyrchion y maent yn eu prynu. Yr angen i rybuddio'n ddigonol o'r peryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig ag unrhyw gynhyrchion. www.sarmsstore.co.uk yn cadw'r hawl i gyfyngu a / neu wrthod gwerthu cynhyrchion i unrhyw unigolion heb gymhwyso os oes gennym reswm i gredu y bydd camddefnydd yn digwydd.

www.sarmsstore.co.uk mae cynhyrchion wedi'u bwriadu at ddibenion ymchwil labordy yn unig ac oni nodir yn wahanol ni ddylid eu defnyddio at unrhyw ddibenion eraill, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i bwrpas diagnostig vitro, mewn cyffuriau bwyd, dyfeisiau meddygol, neu gosmetau ar gyfer bodau dynol neu anifeiliaid neu at ddibenion masnachol. Mae'r prynwr yn cytuno nad yw'r cynhyrchion wedi cael eu sterileiddio na'u profi gan www.sarmsstore.co.uk ar gyfer diogelwch ac effeithiolrwydd mewn bwyd, cyffuriau, dyfais feddygol, cosmetig, masnachol neu unrhyw ddefnydd arall.

Mae'r prynwr yn cynrychioli ac yn gwarantu yn benodol www.sarmsstore.co.uk y bydd y prynwr yn profi, defnyddio, cynhyrchu a marchnata unrhyw gynhyrchion a brynir oddi wrthynt yn iawn www.sarmsstore.co.uk a / neu ddeunyddiau a gynhyrchir gyda chynhyrchion a brynwyd oddi wrth www.sarmsstore.co.uk yn unol ag arferion unigolyn dibynadwy sy'n brofiadol yn y maes ac sy'n cydymffurfio'n llwyr â'r holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys, a ddeddfir yn awr ac wedi hyn. Mae'r prynwr yn gwarantu ymhellach na fydd unrhyw ddeunydd a gynhyrchir gydag unrhyw gynnyrch yn cael ei lygru na'i gam-frandio o fewn ystyr y Ddeddf Bwyd, Cyffuriau a Cosmetig Ffederal ac ni fydd yn ddeunyddiau na chaiff, o dan Adrannau 404, 505, neu 512 o'r Ddeddf , cael ei gyflwyno i fasnach ryng-ddatganol. Mae'r prynwr yn sylweddoli hynny, ers hynny www.sarmsstore.co.uk mae cynhyrchion, oni nodir yn wahanol, wedi'u bwriadu at ddibenion ymchwil yn unig, efallai na fyddant ar restr rhestr eiddo'r Ddeddf Rheoli Sylweddau Gwenwynig (TSCA). Mae'r prynwr yn cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod y cynhyrchion a brynir oddi wrthynt www.sarmsstore.co.uk yn cael eu cymeradwyo i'w defnyddio o dan TSCA, os yw'n berthnasol.

Mae gan y prynwr gyfrifoldeb i wirio'r peryglon ac i gynnal unrhyw ymchwil bellach sy'n angenrheidiol i ddysgu'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio cynhyrchion a brynir oddi wrth www.sarmsstore.co.uk. Ni phrynwyd unrhyw gynhyrchion www.sarmsstore.co.uk oni nodir yn wahanol, ystyrir eu bod yn fwydydd, cyffuriau, dyfeisiau meddygol neu gosmetau. Mae POB cynnyrch a gwasanaeth a gynigir ar gyfer DIBENION YMCHWIL YN UNIG. O dan NA amgylchiadau ni ddylid / a ddylid defnyddio UNRHYW un o'r deunyddiau hyn at ddibenion hamdden na'u bwyta gan bobl. ac NID yw www.provenpeptides.com yn atebol am UNRHYW iawndal a all gael ei achosi gan esgeulustod, camdriniaeth, neu UNRHYW fater arall na ragwelwyd.

DEFNYDDIAU A CHLEIFION.

Wrth brynu'r cynhyrchion hyn, mae'r cwsmer yn cydnabod bod peryglon yn gysylltiedig â'u defnyddio. Mae'r cwsmer yn cynrychioli ac yn gwarantu i ni eu bod, o adolygiad ac astudiaeth annibynnol y cwsmer ei hun, yn gwbl ymwybodol ac yn wybodus am:

(I). Y peryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â thrin y cynhyrchion a brynir;
(II). Rheolaethau hylendid diwydiannol sy'n angenrheidiol i amddiffyn ei weithwyr rhag peryglon iechyd a diogelwch o'r fath;
(III). Yr angen i rybuddio'n ddigonol am beryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â chynhyrchion; a
(IV). Rheoliadau'r llywodraeth, ynghylch defnyddio cynhyrchion o'r fath ac amlygiad iddynt. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar werthiant cynhyrchion neu i beidio â gwerthu cynhyrchion i gwsmeriaid diamod.

Mae unrhyw atebion trwy e-bost neu bostiad ynglŷn â'ch anifail / fy anifail a defnyddio I / fi / fy / mwynglawdd ac rydych chi neu'ch un chi yn cyfeirio at SAMPLAU TISSUE a phynciau prawf. NID yw ein hatebion yn awgrymu defnydd dynol ac wrth gwrs, peidiwch â gwneud unrhyw beth anghyfreithlon ag unrhyw beth ar y wefan hon.

Mae'r prynwr yn gwarantu ei fod yn gysylltiedig â labordy, sefydliad, prifysgol neu gyfleuster arall sy'n seiliedig ar ymchwil sy'n gwarantu prynu a defnyddio cynhyrchion a werthir gan www.sarmsstore.co.uk, at ddibenion ymchwil yn unig. Ar ben hynny, a ddylai unrhyw un brynu oddi wrth www.sarmsstore.co.uk nid yw hynny wedi dweud cysylltiadau, byddant yn cyflawni gweithred dwyllodrus y gallent fod yn atebol amdani.www.sarmsstore.co.uk yn cadw'r hawl i sgrinio diwydrwydd dyladwy ar y wybodaeth a ddarperir i wirio am gywirdeb. www.sarmsstore.co.uk yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, efallai y bydd angen dilysu cysylltiad ymhellach cyn cyflawni'r gorchymyn.

CYTUNDEB ENTIRE.

Mae'r Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw delerau a ymgorfforir neu y cyfeirir atynt yma yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhwng www.sarmsstore.co.uk a'ch bod yn ymwneud â'ch defnydd o'r Wefan hon a'r pwnc dan sylw, ac yn disodli unrhyw ddealltwriaeth neu gytundebau blaenorol (boed yn electronig, ar lafar neu'n ysgrifenedig) ynghylch y pwnc, ac ni chaniateir ei newid na'i addasu ac eithrio yn ysgrifenedig, neu gan www.sarmsstore.co.uk gwneud diwygiadau neu addasiadau o'r fath yn unol â'r Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn.

DIOGELWCH.

Os bernir neu y penderfynir bod unrhyw ran o'r Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn yn anorfodadwy, yna bydd y rhan honno'n cael ei dileu neu ei chyfyngu i'r graddau lleiaf sy'n angenrheidiol. Bydd gweddill y Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn, gan gynnwys unrhyw gyfran ddiwygiedig, yn aros ac mewn grym ac effaith lawn. Y Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn yw'r cytundeb cyfan rhyngom sy'n llywodraethu eich defnydd o'r Wefan hon.

Mae'r penawdau a gynhwysir yn y Cytundeb Telerau ac Amodau Defnyddio hyn a Pholisi Preifatrwydd y Wefan ar gyfer cyfeirio yn unig.

MAWRTH HAMDDEN.

www.sarmsstore.co.uk ni fydd yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant mewn perfformiad a achosir gan amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth resymol, gan gynnwys, heb gyfyngiad, oedi oherwydd ôl-archebion cynhyrchion y gofynnwyd amdanynt, oedi post, oedi tollau neu gludo llwythi.www.sarmsstore.co.uk ni fydd yn gyfrifol am hysbysu'r Cwsmer os bydd oedi o'r fath. Bydd y Cwsmer yn llwyr gyfrifol am wneud trefniadau eraill i brynu cynhyrchion amgen ac unrhyw gostau yr eir iddynt mewn cysylltiad â phrynu o'r fath.

CYTUNDEB CWBLHAU.

Ac eithrio fel y darperir yn benodol mewn “rhybudd cyfreithiol” penodol ar y Wefan hon, mae'r Telerau ac Amodau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a'r Wefan hon mewn perthynas â defnyddio'r Wefan hon, a'r Cynnwys. Trwy glicio “Rwy'n cytuno” wrth roi eich archeb, rydych chi'n cytuno â'n Polisi Llongau ac Ad-daliadau.

Rydym yn cynnig gwybodaeth sy'n ymwneud â defnydd dynol fel canllaw cyfeirio i ymchwilwyr ei ddadansoddi a chynorthwyo arbrofion labordy.

Ni werthir y cynhyrchion hyn i'w bwyta gan bobl o dan unrhyw amgylchiadau, a byddwn yn canslo unrhyw orchmynion y gallwn amau ​​trwy eu defnyddio at y diben hwn.

Dylai pob cwsmer sicrhau bod unrhyw gemegau a archebir gennym yn gyfreithlon yn eu gwlad.

Dylai Cwsmeriaid y DU nodi nad yw SARMS ar hyn o bryd yn sylwedd rheoledig o dan y Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 or Deddf Sylweddau Seicoweithredol 2016

Peidiwch ag ailwerthu unrhyw sylweddau a brynir ar y wefan hon at ddefnydd pobl, gan y byddai hyn yn anghyfreithlon o dan y Deddf Meddyginiaethau 1968

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddigwyddiadau sy'n ymwneud â bwyta gan bobl, heb fod yn gyfyngedig i: Anaf, marwolaeth, anabledd, gorfodaeth, colled ariannol

 

TROSOLWG

Gweithredir y wefan hon gan www.sarmsstore.co.uk. Trwy gydol y wefan, mae'r termau “ni”, “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Sarms Store. Mae Sarms Store yn cynnig y wefan hon, gan gynnwys yr holl wybodaeth, offer a gwasanaethau sydd ar gael o'r wefan hon i chi, y defnyddiwr, yn amodol ar eich bod yn derbyn yr holl delerau, amodau, polisïau a hysbysiadau a nodir yma.

Drwy ymweld â'n safle a / neu brynu rhywbeth oddi wrthym, byddwch yn cymryd rhan yn ein "Gwasanaeth" ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol ( "Telerau Gwasanaeth", "Telerau"), gan gynnwys telerau ac amodau ychwanegol hynny a pholisïau cyfeirir yma a / neu sydd ar gael drwy hyperddolen. Mae'r Amodau Gwasanaeth yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y safle, gan gynnwys heb gyfyngiad defnyddwyr sy'n porwyr, gwerthwyr, cwsmeriaid, masnachwyr, a / neu gyfranwyr o gynnwys.

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth yn ofalus cyn cael mynediad neu ddefnyddio ein gwefan. Drwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r safle, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn Gwasanaeth. Os nad ydych yn cytuno i'r holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna efallai na fyddwch yn cael mynediad i'r wefan neu ddefnyddio unrhyw wasanaethau. Os Telerau Gwasanaeth yn cael eu hystyried yn cynnig, derbyn yn benodol gyfyngu i'r Telerau Gwasanaeth.

Rhaid i unrhyw nodweddion newydd neu offer sy'n cael eu hychwanegu at y siop bresennol hefyd fod yn amodol ar y Telerau Gwasanaeth. Gallwch adolygu y fersiwn mwyaf cyfredol y Cylch Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon. Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau hyn Gwasanaeth trwy bostio diweddariadau a / neu newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar y dudalen o bryd i'w gilydd ar gyfer newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o neu fynediad i'r wefan yn dilyn y postio o unrhyw newidiadau yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

Mae ein siop yn cael ei gynnal ar Shopify Inc Maent yn darparu ni gyda'r llwyfan e-fasnach ar-lein sy'n ein galluogi i werthu ein cynnyrch a gwasanaethau i chi.

ADRAN 1 - TELERAU STORFA AR-LEIN

Drwy gytuno i'r Telerau hyn Gwasanaeth, rydych yn eu cynrychioli eich bod yn o leiaf yn oed mwyafrif yn eich cyflwr neu dalaith yn byw, neu eich bod yn oed mwyafrif yn eich cyflwr neu dalaith preswylio a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni caniatáu i unrhyw un o'ch fân dibynyddion i ddefnyddio'r safle hwn.
Efallai nad ydych yn defnyddio ein cynnyrch ar gyfer unrhyw ddiben anghyfreithlon neu heb awdurdod na efallai y byddwch, yn y defnydd o'r Gwasanaeth, yn torri unrhyw gyfreithiau yn eich awdurdodaeth (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyfreithiau hawlfraint).
Rhaid i chi beidio trosglwyddo unrhyw bryfed genwair neu firysau neu unrhyw god o natur ddinistriol.
Bydd torri neu dorri unrhyw un o'r Telerau arwain at derfynu ar unwaith eich Gwasanaethau.

ADRAN 2 - AMODAU CYFFREDINOL

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.
Rydych yn deall y gall eich cynnwys (heb gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd), yn cael eu trosglwyddo heb ei amgryptio ac yn cynnwys (a) darllediadau dros wahanol rwydweithiau, a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltiol. Gwybodaeth cerdyn credyd yn cael ei amgryptio bob amser yn ystod trosglwyddo dros rwydweithiau.
Rydych yn cytuno i beidio â atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ail-werthu neu fanteisio ar unrhyw ran o'r Gwasanaeth, defnydd o'r Gwasanaeth, neu fynediad i'r Gwasanaeth neu unrhyw gyswllt ar y wefan y mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu, heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gennym ni .
Mae'r penawdau a ddefnyddir yn y cytundeb hwn yn cael eu cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fydd yn gyfyngu neu effeithio ar y Telerau hyn fel arall.

ADRAN 3 - cywirdeb, cyfanrwydd a PRYDLONDEB GWYBODAETH

Nid ydym yn gyfrifol os yw gwybodaeth ar gael ar y safle hwn nid yn gywir, yn gyflawn nac ar hyn o bryd. Mae'r deunydd ar y safle hwn yn cael ei ddarparu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu arno neu ei ddefnyddio fel yr unig sail ar gyfer gwneud penderfyniadau heb ymgynghori ffynonellau cynradd, yn fwy cywir, yn fwy cyflawn neu fwy amserol o wybodaeth. Unrhyw ddibyniaeth ar y deunydd ar y safle hwn ar eich menter eich hun.
Gall y safle hwn yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol benodol. Gwybodaeth hanesyddol, o reidrwydd, nid yn gyfredol ac yn cael ei ddarparu ar gyfer eich cyfeiriad yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu cynnwys y safle ar unrhyw adeg, ond nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru unrhyw wybodaeth ar ein safle. Rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb i fonitro newidiadau i'n safle.

ADRAN 4 - ADDASIADAU I'R GWASANAETH A PRISIAU

Prisiau ar gyfer ein cynnyrch yn cael eu newid heb rybudd.
Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu neu derfynu y Gwasanaeth (neu unrhyw gynnwys o'r fath ran neu) heb rybudd ar unrhyw adeg.
Ni fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasu, newid prisiau, atal neu derfynu'r Gwasanaeth.

ADRAN 5 - CYNHYRCHION NEU WASANAETHAU (os yn berthnasol)

Gall rhai cynhyrchion neu wasanaethau ar gael yn gyfan gwbl ar-lein drwy'r wefan. Gall y cynhyrchion neu wasanaethau wedi meintiau cyfyngedig ac yn ddarostyngedig i ddychwelyd neu gyfnewid yn unig yn unol â'n Polisi Dychwelyd.
Rydym wedi gwneud pob ymdrech i arddangos mor gywir â phosibl y lliwiau a delweddau o'n cynnyrch sy'n ymddangos yn y siop. Ni allwn warantu y bydd arddangos eich monitor cyfrifiadur o unrhyw liw fod yn gywir.
Rydym yn cadw'r hawl, ond nid yn obligated, i gyfyngu ar werthu ein cynnyrch neu Wasanaethau i unrhyw berson, rhanbarth daearyddol neu awdurdodaeth. Efallai y byddwn yn ymarfer yr hawl hwn ar sail achos-wrth-achos. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar faint o unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir gennym. Mae'r holl disgrifiadau o gynnyrch neu brisio cynnyrch yn cael eu newid ar unrhyw adeg heb rybudd, ar ddisgresiwn llwyr ohonom. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gynnyrch ar unrhyw adeg. Unrhyw gynnig ar gyfer unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a wneir ar y safle hwn yn ddi-rym lle gwahardd.
Nid ydym yn gwarantu y bydd ansawdd unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynwyd neu a gafwyd gennych chi gwrdd â'ch disgwyliadau, neu y bydd unrhyw wallau yn y Gwasanaeth yn cael eu cywiro.

ADRAN 6 - CYWIRDEB Y BILIO A CYFRIF GWYBODAETH

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw orchymyn rydych chi'n ei roi gyda ni. Gallwn, yn ôl ein disgresiwn ein hunain, gyfyngu neu ganslo symiau a brynwyd fesul person, fesul cartref neu fesul gorchymyn. Gall y cyfyngiadau hyn gynnwys gorchmynion a roddir gan neu o dan yr un cyfrif cwsmer, yr un cerdyn credyd, a / neu orchmynion sy'n defnyddio'r un bilio a / neu gyfeiriad llongau. Os byddwn yn newid neu yn canslo gorchymyn, efallai y byddwn yn ceisio'ch hysbysu trwy gysylltu â'r e-bost a / neu'r cyfeiriad bilio / rhif ffôn a ddarparwyd ar yr adeg y gwnaed y gorchymyn. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu neu wahardd archebion sydd, yn ein barn ni, yn ymddangos eu bod yn cael eu gosod gan werthwyr, ailwerthwyr neu ddosbarthwyr.

Rydych yn cytuno i ddarparu prynu ar hyn o bryd, yn gyflawn ac yn gywir a gwybodaeth cyfrif ar gyfer pob pryniant a wnaed yn ein siop. Rydych yn cytuno i ddiweddaru eich cyfrif a gwybodaeth arall, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a rhifau cerdyn credyd a dyddiadau dod i ben ar unwaith, er mwyn i ni gwblhau eich trafodion ac yn cysylltu â chi yn ôl yr angen.

Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda adolygu ein Polisi Dychwelyd.

ADRAN 7 - OFFER DEWISOL

Efallai y byddwn yn rhoi mynediad i chi i offer trydydd parti y mae gennym nid yn monitro nac yn cael unrhyw reolaeth nac mewnbwn.
Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ein bod yn darparu mynediad i offer o'r fath "fel y mae" ac "fel sydd ar gael" heb unrhyw warant, sylwadau neu amodau o unrhyw fath a heb unrhyw gymeradwyaeth. Ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb o gwbl sy'n deillio o neu sy'n ymwneud â'ch defnydd o offer trydydd parti dewisol.
Unrhyw ddefnydd gennych chi o'r offer dewisol a gynigir drwy'r safle yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun a disgresiwn a dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â ac yn cymeradwyo y telerau ar gyfer offer yn cael eu darparu gan y darparwr trydydd parti perthnasol (au).
Efallai y byddwn hefyd, yn y dyfodol, yn cynnig gwasanaethau a / neu nodweddion newydd trwy'r wefan (gan gynnwys, y datganiad o offer ac adnoddau newydd). Nodweddion newydd a / neu wasanaethau hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth.

ADRAN 8 - CYSYLLTIADAU TRYDYDD PARTI-

Gall gynnwys penodol, cynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael trwy ein Gwasanaeth yn cynnwys deunyddiau o drydydd partïon.
Gall cysylltiadau trydydd parti ar y wefan hon i chi i wefannau trydydd parti nad ydynt yn gysylltiedig â ni gyfarwyddo. Nid ydym yn gyfrifol am archwilio neu werthuso gynnwys neu gywirdeb ac nid ydym yn gwarantu hynny ac ni fydd yn rhaid i unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw ddeunyddiau neu wefannau trydydd-parti, neu am unrhyw ddeunyddiau eraill, cynnyrch, neu wasanaethau trydydd partïon.
Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed neu ddifrod sy'n gysylltiedig â phrynu neu ddefnyddio nwyddau, gwasanaethau, adnoddau, cynnwys, neu unrhyw drafodion eraill a wneir mewn cysylltiad ag unrhyw wefannau trydydd parti. Os gwelwch yn dda adolygu yn ofalus polisďau ac arferion y trydydd-parti a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw drafodiad. Dylai cwynion, hawliadau, pryderon, neu gwestiynau ynglŷn cynhyrchion trydydd parti yn cael eu cyfeirio at y trydydd parti.

ADRAN 9 - SYLWADAU DEFNYDDWYR, ADBORTH A CYFLWYNIADAU ERAILL

Os, ar ein cais, byddwch yn anfon rhai cyflwyniadau penodol (ar gyfer ceisiadau enghraifft gystadleuaeth) neu heb gais gennym ni i chi anfon syniadau creadigol, awgrymiadau, cynigion, cynlluniau, neu ddeunyddiau eraill, boed ar-lein, trwy e-bost, drwy'r post drwy'r post, neu fel arall (gyda'i gilydd, 'sylwadau'), yn cytuno y gallwn, ar unrhyw adeg, heb gyfyngiad, golygu, copïo, cyhoeddi, dosbarthu, cyfieithu a defnyddio fel arall mewn unrhyw gyfrwng unrhyw sylwadau yr ydych ymlaen i ni. Rydym yn a bydd yn o dan unrhyw rwymedigaeth (1) er mwyn cynnal unrhyw sylwadau yn gyfrinachol; (2) i dalu iawndal am unrhyw sylwadau; neu (3) i ymateb i unrhyw sylwadau.
Rydym yn gall, ond nid oes rhwymedigaeth i, monitro, golygu neu ddileu cynnwys ein bod yn pennu yn ôl ein disgresiwn yn anghyfreithlon, sarhaus, bygythiol, enllibus, difenwol, pornograffig, anllad neu fel arall annymunol neu'n troseddu yn erbyn eiddo deallusol unrhyw barti neu Telerau Gwasanaeth .
Rydych yn cytuno na fydd eich sylwadau yn torri unrhyw hawl i unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, personoliaeth neu hawl bersonol neu berchnogol arall. Rydych yn cytuno ymhellach na fydd eich sylwadau yn cynnwys deunydd anghyfreithlon neu anghyfreithlon, anghyfreithlon neu anweddus, neu'n cynnwys unrhyw feirws cyfrifiadurol neu malware arall a allai effeithio ar weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig mewn unrhyw fodd. Efallai na fyddwch yn defnyddio cyfeiriad e-bost ffug, gan esgus bod yn rhywun heblaw eich hun, neu fel arall yn camarwain ni neu drydydd partïon ynghylch tarddiad unrhyw sylwadau. Rydych chi'n gyfrifol yn unig am unrhyw sylwadau a wnewch a'u cywirdeb. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac ni chymerwn unrhyw atebolrwydd am unrhyw sylwadau a anfonir gennych chi neu unrhyw drydydd parti.

ADRAN 10 - GWYBODAETH BERSONOL

Eich cyflwyno gwybodaeth bersonol drwy'r siop yn cael ei reoli gan ein Polisi Preifatrwydd. I weld ein Polisi Preifatrwydd.

ADRAN 11 - am wallau, camgymeriadau a hepgoriadau

O bryd i'w gilydd efallai y bydd gwybodaeth ar ein safle neu yn y Gwasanaeth sy'n cynnwys gwallau teipio, gwallau neu hepgoriadau a allai ymwneud â disgrifiadau cynnyrch, prisio, hyrwyddo, yn cynnig, taliadau llongau cynnyrch, amseroedd tramwy ac argaeledd. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, camgymeriadau neu hepgoriadau, a newid neu ddiweddaru gwybodaeth neu ganslo archebion os bydd unrhyw wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig yn anghywir ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i chi gyflwyno eich archeb) .
Rydym yn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru, newid neu egluro gwybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwybodaeth prisio, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Ni ddylai unrhyw diweddariad neu adnewyddu dyddiad penodol cymhwyso yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig, yn cael eu cymryd i ddangos bod yr holl wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig wedi cael ei haddasu neu ei ddiweddaru.

ADRAN 12 - DEFNYDDIAU WAHARDD

Yn ychwanegol at waharddiadau eraill fel a nodir yn yr Amodau Gwasanaeth, rydych yn cael eu gwahardd rhag defnyddio'r safle neu ei gynnwys: (a) at unrhyw ddiben anghyfreithlon; (b) i ofyn am eraill i berfformio neu gymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon; (c ) i torri unrhyw reoliadau rhyngwladol, ffederal, taleithiol neu wladwriaeth, rheolau, deddfau, neu ordinhadau lleol; (d) i dorri ar neu yn torri ein hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol eraill; (d) i aflonyddu, cam-drin, sarhad , niwed, defame, athrod, ddibrisio'r, brawychu, neu gwahaniaethu yn seiliedig ar ryw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd, hil, oedran, tarddiad cenedlaethol, neu anabledd; (f) cyflwyno gwybodaeth ffug neu gamarweiniol; (g) i lanlwytho neu trosglwyddo firysau neu unrhyw fath arall o god maleisus a fydd neu a allai gael eu defnyddio mewn unrhyw ffordd a fydd yn effeithio ar y swyddogaeth neu weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd; (h) i gasglu neu olrhain personol gwybodaeth pobl eraill; (i) i spam, phish, PHARM, esgus, pry cop, cropian, neu grafu; (j) at unrhyw ddiben anweddus neu anfoesol, neu (k) i ymyrryd â neu drechu nodweddion diogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw Gwefan cysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu eich defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig gyfer troseddu yn erbyn unrhyw un o'r defnyddiau a waherddir.

ADRAN 13 - YMWADIAD GWARANTAU; CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

Nid ydym yn gwarantu, yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd eich defnydd o'n gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel neu yn rhydd o wallau.
Nid ydym yn gwarantu y bydd y canlyniadau y gellir eu cael oddi wrth y defnydd o'r gwasanaeth fod yn gywir nac yn ddibynadwy.
Rydych yn cytuno bod o bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn cael gwared ar y gwasanaeth am gyfnodau amhenodol o amser neu ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd i chi.
Rydych yn cytuno yn benodol bod eich defnydd o, neu anallu i ddefnyddio, mae'r gwasanaeth ar eich menter eich unig. Mae'r gwasanaeth a'r holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarperir i chi drwy'r gwasanaeth yw (ac eithrio fel y nodir yn benodol gennym ni) darparu 'fel y' ac 'fel bod ar gael' ar gyfer eich defnydd, heb unrhyw gynrychiolaeth, gwarantau neu amodau o unrhyw fath, boed yn ffurfiol neu oblygedig, gan gynnwys gwarantau pob ymhlyg neu amodau marchnadwyedd, ansawdd werthadwy, addasrwydd at ddiben penodol, gwydnwch, teitl, a heb dor-cyfraith.
Ni fydd Sarms Store, ein cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, cysylltiedig, asiantau, contractwyr, interniaid, cyflenwyr, darparwyr gwasanaeth neu drwyddedwyr yn atebol am unrhyw anaf, colled, hawliad, nac unrhyw uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, cosbol, arbennig, neu iawndal canlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad elw a gollwyd, refeniw a gollwyd, arbedion a gollwyd, colli data, costau amnewid, neu unrhyw iawndal tebyg, p'un a ydynt wedi'u seilio mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), atebolrwydd caeth neu fel arall, yn deillio o eich defnydd o unrhyw un o'r gwasanaeth neu unrhyw gynhyrchion a gaffaelwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth, neu ar gyfer unrhyw hawliad arall sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â'ch defnydd o'r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw wallau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a achoswyd o ganlyniad i ddefnyddio'r gwasanaeth neu unrhyw gynnwys (neu gynnyrch) a bostiwyd, a drosglwyddir, neu sydd ar gael fel arall trwy'r gwasanaeth, hyd yn oed os cânt eu hysbysu o'u posibilrwydd. Oherwydd nad yw rhai taleithiau neu awdurdodaethau yn caniatáu eithrio neu gyfyngu atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu atodol, mewn gwladwriaethau neu awdurdodaethau o'r fath, bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

ADRAN 14 - Indemnio

Rydych yn cytuno i indemnio, amddiffyn a dal Siop Sarms ddiniwed a'n rhiant, is-gwmnïau, cysylltiedigion, partneriaid, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, contractwyr, trwyddedwyr, darparwyr gwasanaeth, isgontractwyr, cyflenwyr, interniaid a gweithwyr, yn ddiniwed o unrhyw hawliad neu alw, gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol, a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd neu a ddeilliodd o'ch torri'r Telerau Gwasanaeth hyn neu'r dogfennau y maent yn eu hymgorffori trwy gyfeirio, neu eich tramgwydd o unrhyw gyfraith neu hawliau trydydd parti.

ADRAN 15 - TORADWYEDD

Os digwydd bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth yn benderfynol o fod yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath serch hynny yn orfodadwy i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, a bydd y rhan anorfodadwy yn cael ei ystyried ei dorri o'r Telerau hyn o gwasanaeth, ni fydd penderfyniad o'r fath yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill sy'n weddill.

ADRAN 16 - TERFYNIAD

Bydd y rhwymedigaethau a rhwymedigaethau o'r partïon a gafwyd cyn y dyddiad terfynu goroesi terfynu'r cytundeb hwn at bob diben.
Mae'r Telerau Gwasanaeth yn effeithiol oni bai a hyd nes y derfynu gan naill ai gennych chi neu ni. Gallwch derfynu'r Telerau hyn Gwasanaeth ar unrhyw adeg drwy roi gwybod inni eich bod yn dymuno mwyach i ddefnyddio ein gwasanaethau, neu pan fyddwch yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ein safle.
Os nad ydych yn ein barn unig byddwch yn methu, neu rydym yn amau ​​eich bod wedi methu, â chydymffurfio ag unrhyw derm neu ddarpariaeth o'r Telerau hyn Gwasanaeth, rydym hefyd derfynu'r cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd a byddwch yn parhau i fod yn atebol am yr holl symiau sy'n ddyledus i fyny at a chan gynnwys y dyddiad terfynu; a / neu yn unol â hynny efallai wadu mynediad i chi at ein Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohono).

ADRAN 17 - CYTUNDEB CYFAN

Ni fydd y methiant ni i ymarfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth o'r Telerau hyn Gwasanaeth gyfystyr ag ildio'r hawl neu ddarpariaeth o'r fath.
Mae'r Telerau Gwasanaeth ac unrhyw bolisďau neu reolau gweithredu postio gan i ni ar y safle hwn neu mewn perthynas at y Gwasanaeth yn ffurfio'r cytundeb a dealltwriaeth cyfan rhyngoch chi a ni ac yn rheoli eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau blaenorol neu gyfoes, cyfathrebu a chynigion , boed ar lafar neu'n ysgrifenedig, rhyngoch chi a ni (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw fersiynau blaenorol y Telerau Gwasanaeth).
Ni fydd unrhyw amwysedd wrth ddehongli Telerau Gwasanaeth yn cael eu dehongli yn erbyn y parti drafftio.

ADRAN 18 - LLYWODRAETHOL LAW

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw gytundebau ar wahân y byddwn yn darparu Gwasanaethau i chi yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau'r Deyrnas Unedig.

ADRAN 19 - NEWIDIADAU I AMODAU GWASANAETH

Gallwch adolygu y fersiwn mwyaf cyfredol y Cylch Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon.
Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn, i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau hyn Gwasanaeth trwy bostio diweddariadau a newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar ein gwefan o bryd i'w gilydd ar gyfer newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o neu fynediad at ein gwefan neu y Gwasanaeth yn dilyn postio am unrhyw newidiadau i'r Telerau Gwasanaeth yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

ADRAN 20 - GWYBODAETH GYSWLLT

Dylid anfon cwestiynau am y Telerau Gwasanaeth atom yn sales@sarmsstore.co.uk